Friday, November 30, 2007

Informatie over het onderzoek

ՀՈԼԱՆԴԱՀԱՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
FEDERATIE ARMEENSE ORGANISATIES NEDERLAND

Adres: Weesperstraat 91 - 2574 VS Den Haag
Tel. 070-4490209
E-mail: info@faon.nl
K.v.K. 27264382

Den Haag, 27 juli 2007

Info onderzoek naar de Armeense gemeenschap in Nederland

Vragen en antwoorden

1. Hoeveel Armeniërs wonen er eigenlijk in Nederland?
Dat is misschien wel de meestgestelde vraag ... als je zegt dat je Armeens bent. De schattingen lopen uiteen, van 4.000 tot wel 18.000. Maar wat is het goede antwoord?

Dat antwoord is niet zo makkelijk te geven. Niet alleen, omdat er geen onderzoek is waaruit je het antwoord kunt halen, maar ook omdat de gebruikelijke bronnen om informatie over een bepaalde gemeenschap te verzamelen voor Armeniërs niet opgaan: Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) telt als leden van een gemeenschap alleen de mensen die uit het "home land" komen, bij ons dus Armenië. In ons geval staat bij het CBS zelfs alleen het aantal mensen als Armeniërs bekend, dat na 1991 in het onafhankelijke Armenië zijn geboren! Een paar honderd! Daar hebben we dus weinig aan, want we weten allemaal dat er veel meer mensen uit Armenië zijn en uiteraard dat er ook zeer veel Armeniërs uit vele andere landen naar Nederland zijn gekomen.

Toch is het belangrijk te weten hoeveel Armeniërs er (ongeveer) zijn en wat daarover gezegd kan worden: wat is niveau van opleiding, wat voor werk doen ze, zijn Armeniërs geïntegreerd etc?

2. Hoe is het onderzoek tot stand gekomen?
In oktober 2006 vond een gesprek van de Federatie Armeense Organisatie Nederland (FAON) plaats met (toenmalig) Minister Verdonk van integratie over een aantal zaken. Van de kant van de FAON werd onder meer een onderzoek naar de Nederlands Armeense gemeenschap voorgesteld, en de Minister heeft hiermee ingestemd en toegezegd dat zij dit mogelijk zal maken. Een onderzoeker, drs. Gert Jan Veerman, die al eerder onderzoek deed naar de organisatiegraad van Armeniërs in Nederland en dus al bekend was in onze wereld, is door het Ministerie hiervoor aangetrokken. De afgelopen tijd is de onderzoeksopdracht uitgewerkt en aan het Ministerie voorgelegd en goedgekeurd.

3. Hoe wordt het onderzoek begeleid?
Natuurlijk wilt u allemaal, net als het Ministerie en als FAON, die op verzoek van het ministerie als opdrachtgever optreedt, betrouwbare uitkomsten. Daarom is er voor de bewaking van kwaliteit, systematiek en uitvoering van het onderzoek een brede begeleidingscommissie gevormd. De commissie wordt voorgezeten door de onderzoeksdeskundige van het Ministerie, dr. C. Choenni. Voorts hebben zitting Drs J. van Praag, tot voor kort adjunct directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en een specialist op het gebied van onderzoek naar minderheden, prof. dr. J. Weitenberg, Armenoloog uit Leiden, en is op voorstel van het ministerie de commissie vanuit de gemeenschap aangevuld met drs. Noubar Sipaan, adviseur afdeling Ontwikkeling & Advies VluchtelingenWerk en mr. Inge Drost, werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en secretaris van de Armeense Culturele Vereniging Abovian.

4. Hoe vindt het onderzoek plaats?
Vanuit de beschikbare informatie over de in Nederland wonende Armeniërs, vinden met behulp van daarvoor bestaande onderzoeksmethoden bewerkingen plaats waarmee een betrouwbare schatting mogelijk zal worden. Voor een inhoudelijk beeld van de gemeenschap wordt uit de totale groep vervolgens een steekproef van zo'n 500 mensen genomen, die via de post een (niet al te lange) vragenlijst ter invulling ontvangen. Daar zit een toelichting bij. Desgewenst kan men de vragenlijst in het Armeens ontvangen.

5. Hoe is het met de geheimhouding?
Het onderzoek is zo opgezet, dat de geheimhouding van de persoonlijke gegevens verzekerd is. Anonimiteit bij de verwerking van de formulieren door de onderzoeker is verzekerd.

6. Wat vragen wij van U?
Graag uw medewerking als u tot degenen behoort die een enquêteformulier ontvangt! Dus: als u een vragenlijst ontvangt, zoudt u deze dan alstublieft willen invullen en zo snel mogelijk insturen. In het formulier staat vermeld, wie u kunt benaderen als u hulp nodig heeft of vragen heeft over de enquête.

7. Wanneer is het onderzoek afgerond?
Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Het onderzoeksrapport zal eind dit jaar in de vorm van een klein boekje uitkomen. Uiteraard zal hieraan te zijner tijd de nodige aandacht worden besteed.

No comments: