Friday, November 30, 2007

Brief met uitleg over het onderzoek

Onderzoek Armeniërs in Nederland 2007
Lees in het Armeens hieronder
Հայերենով կարդացեք ներքևում

Den Haag, 25 oktober 2007

Geachte mevrouw, mijnheer,

Er is weinig bekend over Armeniërs in Nederland. We weten niet hoeveel Armeniërs er in Nederland wonen, wat hun achtergrond is, hoe ze leven en wat ze zelf van hun situatie vinden. Daarom vindt momenteel onderzoek plaats. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in omvang, samenstelling, landen van herkomst, opleidings- en beroepsniveau van de Armeniërs in Nederland. Daarmee krijgen de Armeniërs een duidelijker gezicht en meer bekendheid in Nederland. U bent door middel van een steekproef geselecteerd om aan dit onderzoek mee te werken. Uit dit onderzoek zal een boekje voortkomen met informatie over de Armeense gemeenschap in Nederland. Zulke boekjes bestaan al van andere minderheden.

Om dit onderzoek mogelijk te maken heeft Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een subsidie verleend aan de Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON). Het onderzoek bestaat ondermeer uit een enquête die gestuurd wordt naar een representatieve steekproef, die genomen wordt uit een bestand van zo veel mogelijk Armeniërs in Nederland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeker, de heer Drs. G.J.M Veerman, socioloog. Het onderzoek wordt gevolgd door een begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie bestaat uit deskundigen vanuit verschillende terreinen, te weten Prof. Dr. J. Weitenberg, Armenoloog aan de Universiteit Leiden, onderzoeksdeskundige Dr. C. Choenni van het Ministerie van VROM (voorzitter), drs. C. van Praag tot voor kort adjunct-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en deskundige op het gebied van onderzoek van minderheden; vanuit de Armeense gemeenschap zijn mevr Mr. I. Drost, secretaris van de Armeense Culturele Vereniging Abovian in Den Haag en werkzaam op het Mi-nisterie van SZW en drs. N. Sipaan, adviseur afd Ontwikkeling&Advies VluchtelingenWerk lid van deze begeleidingscommissie.

De enquête, die onderdeel is van het onderzoek, is bij deze brief gevoegd. U kunt ervan verzekerd zijn dat de antwoorden op uw formulier anoniem worden verwerkt. Het nummer op de enquête dient uitsluitend voor de postverwerking. Bij ontvangst van uw ingevulde vragenlijst, wordt via dit nummer uw adres geschrapt van de verzendlijst, zodat u geen rappel meer ontvangt. Wij verzoeken u vriendelijk om deze enquête in te vullen en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 12 november 2007 terug te sturen met de bijgesloten antwoord enveloppe (postzegel niet nodig).

Gooi deze enquête niet weg! Uw deelname is voor het succes van het onderzoek erg belangrijk.

Samengevat, wat vragen wij van u?
1. Zo spoedig mogelijk de vragenlijst volledig in te vullen
2. Als u een partner heeft, deze het extra partner-formulier in te laten vullen
3. De enquête, vóór 12 november 2007 in bijgevoegde retourenvelop (kosteloos) in te sturen.

Wij danken u bij voorbaat zeer hartelijk voor uw medewerking.


De onderzoeker

Drs. G.J.M. Veerman


Voor vragen kunt u schrijven naar:
E-mail: info@faon.nl
Brief per post (postzegel niet nodig): Antwoordnummer 61001 – 2506 VB ’s Gravenhage
-----------------------------------------------------------------------------
Հոլանդահայության Հետազոտություն 2007

Հաագա, 25 հոկտեմբերի 2007 թ.


Հարգելի տիկին, հարգելի պարոն,

Հոլանդահայոպւթյան մասին քիչ բան է հայտնի: Հայտնի չեն հայերի քանակը, նրանց անցյալը, ապրելակերպը, խնդիրները: Այդ իսկ պատճառով այժմ կատարվում է հետազոտություն, որպեսզի ավելի հստակ պատկերացում կազմենք հոլանդահայության քանակի, կազմի, նախկին բնակավայրի, կրթության և զբաղվածության մակարդակի մասին: Այդպիսով հայերը կդառնան ավելի տեսանելի Նիդերլանդներում: Հոլանդհայերից վերցված մի նմուշի մեջ ընդգրկված է նաև ձեր անունը, որպեսզի մասնակցեք այս հետազոտությանը: Այդ հետազոտության արդյունքները կամփոփվեն հոլանդահայ համայնքի մասին մի գրքույկում: Այդպիսի գրքույկներ կան այլ փոքրամասնությունների մասին:

Այս հետազոտությունը իրականացնելու համար Հոլանդիայի VROM (բնակելի տարածքներ և շրջակա միջավայր) նախարարությունը նպաստ է հատկացրել Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիային (FAON): Հետազոտությունը պարունակում է, ի միջի այլոց, մի հարցաթերթիկ, որն ուղարկվում է հայերի ընդհանուր ցուցակից պատահական ընտրված մի քանի հարյուր անձերի:

Հետազոտությունը կատարում է անկախ հասարակագետ-հետազոտող` Գ. Յ. Մ. Վեերմանը, որի աշխատանքները հսկում է մասնագետներից բաղկացած մի հանձնախումբ: Այդ հսկիչ հանձնախմբի անդամներն են` Լեյդենի համալսարանի հայագետ պրոֆ. դոկ. Յ. Վեյտենբերգը, հետազոտության մասնագետ VROM նախարարության պաշտոնյա դոկ. Չ. Չուննին (նախագահ), փոքրամասնությունների հետազոտության մասնագետ, Սոցիալ-Մշակութային պլանավորման Բյուրոյի տնօրենի նախկին տեղակալ Կ. Վան Պրագը, իսկ հայ համայնքից` Հոլանդահայ Աբովյան մշակութային միության քարտուղար և Հոլանդիայի Սոցապ նախարարության պաշտոնյա իրավաբան Ի. Դրոստը և Գաղթականների Օգնության Միության Զարգացման և Խորհրդի խորհրդատու Ն. Սիփանը:

Ներփակ ձեզ ենք ուղարկում վերոհիշյալ հարցաթերթիկը: Հարցաթերթիկի համարակալումը միայն փոստի ստուգման համար է, որպեսզի երկրորդ անգամ նույն հասցեով վերհիշեցման նամակ չուղարկվի: Դուք կարող եք վստահ լինել, որ ձեր պատասխանները մշակվելու են անանուն: Մենք խնդրում ենք ձեզանից հարցաթերթիկը լրացնել և ներփակ անվճար ծրարով մեզ վերադարձնել ս.թ. նոյեմբերի 12-ից առաջ:

Ձեր մասնակցությունը կարևոր է հետազոտության հաջողության համար:

Ամփոփելով վերոհիշյալը, մենք խնդրում ենք ձեզանից.
1. Հարցաթերթիկը հնարավորին չափ շուտ լրացնել
2. Լրացնել հավելյալ հարցաթերթիկը, եթե պետք է ձեր պարագայում
3. Հարցաթերթիկը վերադարձնել ս.թ. նոյեմբերի 12-ից առաջ ներփակ անվճար ծրարով:

Խորին շնորհակալություն ձեր համագործակցության համար:


Հետազոտող`

Գ. Յ. Մ. Վեերման

Հարցերով դուք կարող եք գրավոր դիմել հետազոտողին.
Էլ. փոստ` info@faon.nl
Սովորական փոստ (անվճար)` Antwoordnummer 61001 – 2506 VB ’s Gravenhage