Friday, November 30, 2007

Informatie over het onderzoek

ՀՈԼԱՆԴԱՀԱՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
FEDERATIE ARMEENSE ORGANISATIES NEDERLAND

Adres: Weesperstraat 91 - 2574 VS Den Haag
Tel. 070-4490209
E-mail: info@faon.nl
K.v.K. 27264382

Den Haag, 27 juli 2007

Info onderzoek naar de Armeense gemeenschap in Nederland

Vragen en antwoorden

1. Hoeveel Armeniërs wonen er eigenlijk in Nederland?
Dat is misschien wel de meestgestelde vraag ... als je zegt dat je Armeens bent. De schattingen lopen uiteen, van 4.000 tot wel 18.000. Maar wat is het goede antwoord?

Dat antwoord is niet zo makkelijk te geven. Niet alleen, omdat er geen onderzoek is waaruit je het antwoord kunt halen, maar ook omdat de gebruikelijke bronnen om informatie over een bepaalde gemeenschap te verzamelen voor Armeniërs niet opgaan: Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) telt als leden van een gemeenschap alleen de mensen die uit het "home land" komen, bij ons dus Armenië. In ons geval staat bij het CBS zelfs alleen het aantal mensen als Armeniërs bekend, dat na 1991 in het onafhankelijke Armenië zijn geboren! Een paar honderd! Daar hebben we dus weinig aan, want we weten allemaal dat er veel meer mensen uit Armenië zijn en uiteraard dat er ook zeer veel Armeniërs uit vele andere landen naar Nederland zijn gekomen.

Toch is het belangrijk te weten hoeveel Armeniërs er (ongeveer) zijn en wat daarover gezegd kan worden: wat is niveau van opleiding, wat voor werk doen ze, zijn Armeniërs geïntegreerd etc?

2. Hoe is het onderzoek tot stand gekomen?
In oktober 2006 vond een gesprek van de Federatie Armeense Organisatie Nederland (FAON) plaats met (toenmalig) Minister Verdonk van integratie over een aantal zaken. Van de kant van de FAON werd onder meer een onderzoek naar de Nederlands Armeense gemeenschap voorgesteld, en de Minister heeft hiermee ingestemd en toegezegd dat zij dit mogelijk zal maken. Een onderzoeker, drs. Gert Jan Veerman, die al eerder onderzoek deed naar de organisatiegraad van Armeniërs in Nederland en dus al bekend was in onze wereld, is door het Ministerie hiervoor aangetrokken. De afgelopen tijd is de onderzoeksopdracht uitgewerkt en aan het Ministerie voorgelegd en goedgekeurd.

3. Hoe wordt het onderzoek begeleid?
Natuurlijk wilt u allemaal, net als het Ministerie en als FAON, die op verzoek van het ministerie als opdrachtgever optreedt, betrouwbare uitkomsten. Daarom is er voor de bewaking van kwaliteit, systematiek en uitvoering van het onderzoek een brede begeleidingscommissie gevormd. De commissie wordt voorgezeten door de onderzoeksdeskundige van het Ministerie, dr. C. Choenni. Voorts hebben zitting Drs J. van Praag, tot voor kort adjunct directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en een specialist op het gebied van onderzoek naar minderheden, prof. dr. J. Weitenberg, Armenoloog uit Leiden, en is op voorstel van het ministerie de commissie vanuit de gemeenschap aangevuld met drs. Noubar Sipaan, adviseur afdeling Ontwikkeling & Advies VluchtelingenWerk en mr. Inge Drost, werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en secretaris van de Armeense Culturele Vereniging Abovian.

4. Hoe vindt het onderzoek plaats?
Vanuit de beschikbare informatie over de in Nederland wonende Armeniërs, vinden met behulp van daarvoor bestaande onderzoeksmethoden bewerkingen plaats waarmee een betrouwbare schatting mogelijk zal worden. Voor een inhoudelijk beeld van de gemeenschap wordt uit de totale groep vervolgens een steekproef van zo'n 500 mensen genomen, die via de post een (niet al te lange) vragenlijst ter invulling ontvangen. Daar zit een toelichting bij. Desgewenst kan men de vragenlijst in het Armeens ontvangen.

5. Hoe is het met de geheimhouding?
Het onderzoek is zo opgezet, dat de geheimhouding van de persoonlijke gegevens verzekerd is. Anonimiteit bij de verwerking van de formulieren door de onderzoeker is verzekerd.

6. Wat vragen wij van U?
Graag uw medewerking als u tot degenen behoort die een enquêteformulier ontvangt! Dus: als u een vragenlijst ontvangt, zoudt u deze dan alstublieft willen invullen en zo snel mogelijk insturen. In het formulier staat vermeld, wie u kunt benaderen als u hulp nodig heeft of vragen heeft over de enquête.

7. Wanneer is het onderzoek afgerond?
Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Het onderzoeksrapport zal eind dit jaar in de vorm van een klein boekje uitkomen. Uiteraard zal hieraan te zijner tijd de nodige aandacht worden besteed.

Brief met uitleg over het onderzoek

Onderzoek Armeniërs in Nederland 2007
Lees in het Armeens hieronder
Հայերենով կարդացեք ներքևում

Den Haag, 25 oktober 2007

Geachte mevrouw, mijnheer,

Er is weinig bekend over Armeniërs in Nederland. We weten niet hoeveel Armeniërs er in Nederland wonen, wat hun achtergrond is, hoe ze leven en wat ze zelf van hun situatie vinden. Daarom vindt momenteel onderzoek plaats. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in omvang, samenstelling, landen van herkomst, opleidings- en beroepsniveau van de Armeniërs in Nederland. Daarmee krijgen de Armeniërs een duidelijker gezicht en meer bekendheid in Nederland. U bent door middel van een steekproef geselecteerd om aan dit onderzoek mee te werken. Uit dit onderzoek zal een boekje voortkomen met informatie over de Armeense gemeenschap in Nederland. Zulke boekjes bestaan al van andere minderheden.

Om dit onderzoek mogelijk te maken heeft Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een subsidie verleend aan de Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON). Het onderzoek bestaat ondermeer uit een enquête die gestuurd wordt naar een representatieve steekproef, die genomen wordt uit een bestand van zo veel mogelijk Armeniërs in Nederland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeker, de heer Drs. G.J.M Veerman, socioloog. Het onderzoek wordt gevolgd door een begeleidingscommissie. Deze begeleidingscommissie bestaat uit deskundigen vanuit verschillende terreinen, te weten Prof. Dr. J. Weitenberg, Armenoloog aan de Universiteit Leiden, onderzoeksdeskundige Dr. C. Choenni van het Ministerie van VROM (voorzitter), drs. C. van Praag tot voor kort adjunct-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en deskundige op het gebied van onderzoek van minderheden; vanuit de Armeense gemeenschap zijn mevr Mr. I. Drost, secretaris van de Armeense Culturele Vereniging Abovian in Den Haag en werkzaam op het Mi-nisterie van SZW en drs. N. Sipaan, adviseur afd Ontwikkeling&Advies VluchtelingenWerk lid van deze begeleidingscommissie.

De enquête, die onderdeel is van het onderzoek, is bij deze brief gevoegd. U kunt ervan verzekerd zijn dat de antwoorden op uw formulier anoniem worden verwerkt. Het nummer op de enquête dient uitsluitend voor de postverwerking. Bij ontvangst van uw ingevulde vragenlijst, wordt via dit nummer uw adres geschrapt van de verzendlijst, zodat u geen rappel meer ontvangt. Wij verzoeken u vriendelijk om deze enquête in te vullen en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 12 november 2007 terug te sturen met de bijgesloten antwoord enveloppe (postzegel niet nodig).

Gooi deze enquête niet weg! Uw deelname is voor het succes van het onderzoek erg belangrijk.

Samengevat, wat vragen wij van u?
1. Zo spoedig mogelijk de vragenlijst volledig in te vullen
2. Als u een partner heeft, deze het extra partner-formulier in te laten vullen
3. De enquête, vóór 12 november 2007 in bijgevoegde retourenvelop (kosteloos) in te sturen.

Wij danken u bij voorbaat zeer hartelijk voor uw medewerking.


De onderzoeker

Drs. G.J.M. Veerman


Voor vragen kunt u schrijven naar:
E-mail: info@faon.nl
Brief per post (postzegel niet nodig): Antwoordnummer 61001 – 2506 VB ’s Gravenhage
-----------------------------------------------------------------------------
Հոլանդահայության Հետազոտություն 2007

Հաագա, 25 հոկտեմբերի 2007 թ.


Հարգելի տիկին, հարգելի պարոն,

Հոլանդահայոպւթյան մասին քիչ բան է հայտնի: Հայտնի չեն հայերի քանակը, նրանց անցյալը, ապրելակերպը, խնդիրները: Այդ իսկ պատճառով այժմ կատարվում է հետազոտություն, որպեսզի ավելի հստակ պատկերացում կազմենք հոլանդահայության քանակի, կազմի, նախկին բնակավայրի, կրթության և զբաղվածության մակարդակի մասին: Այդպիսով հայերը կդառնան ավելի տեսանելի Նիդերլանդներում: Հոլանդհայերից վերցված մի նմուշի մեջ ընդգրկված է նաև ձեր անունը, որպեսզի մասնակցեք այս հետազոտությանը: Այդ հետազոտության արդյունքները կամփոփվեն հոլանդահայ համայնքի մասին մի գրքույկում: Այդպիսի գրքույկներ կան այլ փոքրամասնությունների մասին:

Այս հետազոտությունը իրականացնելու համար Հոլանդիայի VROM (բնակելի տարածքներ և շրջակա միջավայր) նախարարությունը նպաստ է հատկացրել Հոլանդահայ Կազմակերպությունների Ֆեդերացիային (FAON): Հետազոտությունը պարունակում է, ի միջի այլոց, մի հարցաթերթիկ, որն ուղարկվում է հայերի ընդհանուր ցուցակից պատահական ընտրված մի քանի հարյուր անձերի:

Հետազոտությունը կատարում է անկախ հասարակագետ-հետազոտող` Գ. Յ. Մ. Վեերմանը, որի աշխատանքները հսկում է մասնագետներից բաղկացած մի հանձնախումբ: Այդ հսկիչ հանձնախմբի անդամներն են` Լեյդենի համալսարանի հայագետ պրոֆ. դոկ. Յ. Վեյտենբերգը, հետազոտության մասնագետ VROM նախարարության պաշտոնյա դոկ. Չ. Չուննին (նախագահ), փոքրամասնությունների հետազոտության մասնագետ, Սոցիալ-Մշակութային պլանավորման Բյուրոյի տնօրենի նախկին տեղակալ Կ. Վան Պրագը, իսկ հայ համայնքից` Հոլանդահայ Աբովյան մշակութային միության քարտուղար և Հոլանդիայի Սոցապ նախարարության պաշտոնյա իրավաբան Ի. Դրոստը և Գաղթականների Օգնության Միության Զարգացման և Խորհրդի խորհրդատու Ն. Սիփանը:

Ներփակ ձեզ ենք ուղարկում վերոհիշյալ հարցաթերթիկը: Հարցաթերթիկի համարակալումը միայն փոստի ստուգման համար է, որպեսզի երկրորդ անգամ նույն հասցեով վերհիշեցման նամակ չուղարկվի: Դուք կարող եք վստահ լինել, որ ձեր պատասխանները մշակվելու են անանուն: Մենք խնդրում ենք ձեզանից հարցաթերթիկը լրացնել և ներփակ անվճար ծրարով մեզ վերադարձնել ս.թ. նոյեմբերի 12-ից առաջ:

Ձեր մասնակցությունը կարևոր է հետազոտության հաջողության համար:

Ամփոփելով վերոհիշյալը, մենք խնդրում ենք ձեզանից.
1. Հարցաթերթիկը հնարավորին չափ շուտ լրացնել
2. Լրացնել հավելյալ հարցաթերթիկը, եթե պետք է ձեր պարագայում
3. Հարցաթերթիկը վերադարձնել ս.թ. նոյեմբերի 12-ից առաջ ներփակ անվճար ծրարով:

Խորին շնորհակալություն ձեր համագործակցության համար:


Հետազոտող`

Գ. Յ. Մ. Վեերման

Հարցերով դուք կարող եք գրավոր դիմել հետազոտողին.
Էլ. փոստ` info@faon.nl
Սովորական փոստ (անվճար)` Antwoordnummer 61001 – 2506 VB ’s Gravenhage