Wednesday, January 28, 2009

Nieuw Boek: Armeniërs in Nederland


  • New Book (in Dutch):
    Armenians in The Netherlands, An Exploring Survey

    ISBN 978-90-9023870-8

  • Nieuw Boek:
    Armeniërs in Nederland, Een verkennend onderzoek

    ISBN 978-90-9023870-8

Click here to read in English
You can also see (in English and Dutch) and discuss this topic at Holandahay Forum

FEDERATIE ARMEENSE ORGANISATIES NEDERLAND (FAON)
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

PERSBERICHT
Pas verschenen: “Armeniërs in Nederland”

Den Haag, 26 januari 2009 – “Armeniërs in Nederland, Een verkennend onderzoek” is de titel van het boek, dat zojuist is verschenen naar aanleiding van recent onderzoek naar de Armeense gemeenschap in Nederland. Het boek is uitgegeven door de Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON).

Voor het onderzoek, dat mogelijk werd gemaakt met financiële steun van de Nederlandse overheid, is een schriftelijke enquête afgenomen onder een steekproef van enkele honderden Armeniërs uit een bestand van enkele duizenden adressen van Armeniërs in Nederland.

De resultaten van het onderzoek geven meer inzicht in de landen van herkomst van de Armeniërs in Nederland en hun verblijfsduur. Voorts is informatie verzameld over de positie van Armeniërs wat betreft het onderwijs dat zij hier of in de landen van herkomst hebben genoten en hun sociaal economische positie, met name hun positie op de arbeidsmarkt.

De sociaal culturele positie, zoals bijvoorbeeld taalgebruik, sociale contacten, gemengde huwelijken, religieuze oriëntatie, deelname aan Armeense activiteiten etc. komen eveneens aan de orde. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de berekening met behulp van wetenschappelijke methoden, van de omvang van de Armeense gemeenschap. 

Het boek bevat naast de uitkomsten van het onderzoek een overzicht van de geschiedenis van Armenië en informatie over het ontstaan van de Armeense gemeenschap in Nederland vanaf de 17e eeuw.

De FAON bedankt allen die aan het onderzoek hebben meegewerkt.
Armeniërs in Nederland, Een verkennend onderzoek
120x200 cm, 192 blz., 12,50 euro
ISBN 978-90-9023870-8
U kunt het boek bestellen door een e-mail met uw naam en adres te sturen aan info@faon.nl en 15 euro (boek en verzendkosten in Nederland) over te maken op bankrekening 56.70.79.678 t.n.v. ACVA in Rijswijk ZH onder vermelding “Boek Armeniërs in Nederland”. Na ontvangst van de betaling, hebt u het boek binnen enkele dagen in huis. Voor verzending buiten Nederland, neem a.u.b. contact op via info@faon.nl.

Federation of Armenian Organisations in The Netherlands (FAON)
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl

Press Release
Just published in Dutch: “Armenians in the Netherlands”
The Hague, 26 January 2009 - “Armenians in the Netherlands, An Exploring Survey” is the title of the book, which has just been published as a result of recent investigation on the Armenian community of the Netherlands. The book is published by the Federation of Armenian Organisations in the Netherlands (FAON).

For the research, which was made possible with financial support of the Dutch government, a written sample survey has been conducted of hundreds of Armenians selected from thousands of available addresses of Armenians living in Holland.

The results of the research give more insight which countries the Armenians of the Netherlands came from, and the duration of their residence. Additionally, information has been collected on the education level of Armenians in the country of birth and in the Netherlands, as well as their social and economic position, particularly their labour market position.

The social cultural position, like for example language use, social contacts, mixed marriages, religious orientation, participation to Armenian activities etc. are also investigated. Much attention has been paid to the calculation according to scientific methods, of the Armenian population in the Netherlands.

In addition to the outcome of the survey, the book contains an overview of the history of Armenia and information on the Armenian community of the Netherlands since the 17th century.

The FAON thanks everyone, who made this survey possible.
Armenians in The Netherlands, An Exploring Survey (in Dutch)
120x200 cm, 192 pages, 12.50 euro
ISBN 978-90-9023870-8
You can order the book by sending an e-mail to info@faon.nl with your name and address and by transferring 15 euro (including sending costs in the Netherlands) to the bank account 56.70.79.678 of ACVA in Rijswijk ZH mentioning “Boek Armeniërs in Nederland”. Please contact FAON at info@faon.nl for shipment outside the Netherlands.
Back to the Top

Back to the Top

Thursday, July 17, 2008

Antwoorden Minister Verhagen op kamervragen


Antwoorden Minister Verhagen op kamervragen over veroordeling van Ragip Zarakolu


Answers of Minister Verhagen to Written Questions on the conviction of Ragip ZarakoluSee English text below after Dutch text.

You can also see (in English and Dutch) and discuss this topic at Holandahay Forum.


Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON)
Website: www.faon.nl
E-mail: info@faon.nl


Persbericht
Minister Verhagen: Veroordeling van Ragip Zarakolu in strijd met Europese normenDen Haag, 14 juli 2008 - De Federatie van Armeense Organisaties Nederland (FAON) deelt mee dat Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in zijn beantwoording van de schriftelijke vragen, die hem door vier partijen in de Tweede Kamer, te weten ChristenUnie, SGP, VVD en CDA waren gesteld, mede namens de Staatssecretaris voor Europese Zaken heeft geantwoord dat de veroordeling van de Turkse uitgever Ragip Zarakolu wegens het uitgeven van een boek over de Armeense genocide niet in lijn is met de normen die de Europese Unie stelt wat betreft de vrijheid van meningsuiting. De Nederlandse regering zal dan ook zowel in de gesprekken met Turkije als in EU verband blijven aandringen op het wegnemen van alle obstakels die een vrije discussie over dit onderwerp belemmeren, daar dit van eminent belang is voor het ogen zien van het verleden. Voor een definitief oordeel of verdere aanpassing van het Turkse strafrecht (artikl 301) noodzakelijk, wordt gewacht tot beslist is op het beroep dat de heer Zarakolu bij het Hof heeft ingesteld.


De letterlijke tekst van de beantwoording luidt:

Graag bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris voor Europese Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Van der Staaij, Voordewind, Van Baalen en Ormel over veroordeling van een Turkse schrijver wegens publicatie van een boek over Armeense genocide. Deze vragen werden ingezonden op 24 juni 2008 met kenmerk 2070823460.

De minister van Buitenlandse Zaken, Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Timmermans, staatssecretaris voor Europese Zaken op vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Voordewind (CU), Van Baalen (VVD) en Ormel (CDA) over veroordeling van een Turkse schrijver wegens publicatie van een boek over Armeense genocide.

Vraag 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht, dat een Turkse uitgever veroordeeld is tot een gevangenisstraf wegens het publiceren van een boek over de Armeense genocide in 1915?

Antwoord op vraag 1: Ja

Vraag 2. Hoe beoordeelt u deze veroordeling, die is gebaseerd op het omstreden artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht?
Vraag 5. In hoeverre strijdt deze Turkse veroordeling met het Handvest van de grondrechten van de EU en met het EVRM?

Antwoord op de vragen 2 en 5: Deze veroordeling is niet in lijn met de normen die de EU stelt ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.

Vraag 3. De betreffende, controversiële wetsbepalingen uit het Turkse wetboek van strafrecht zijn vrij recent onder druk van de EU aangepast om de vrijheid van meningsuiting in Turkije beter te kunnen waarborgen, juist ook in relatie tot de Armeense genocide. Blijkt uit deze veroordeling, dat deze aanpassing slechts cosmetisch was? Welke strekking en betekenis van artikel 301 laat zich nu precies afleiden uit deze veroordeling?
Vraag 4. Welke stappen gaat de minister bilateraal en in EU-verband zetten om de Turkse regering aan te spreken op deze veroordeling?
Vraag 6. Welke consequenties zou deze veroordeling in de ogen van de minister moeten hebben in relatie tot de toetredingsonderhandelingen met Turkije, mede in het licht van de door de Kamer aanvaarde motie-Rouvoet c.s. (21501-20, nr. 270)?

Antwoord op de vragen 3, 4 en 6: De heer Zarakolu gaat zowel op procedurele als inhoudelijke gronden tegen de uitspraak in beroep bij het Hof van Cassatie. Omdat de zaak nog onder de rechter is, kan nog niet worden vastgesteld of de recente amendering van artikel 301 van de Turkse Strafwet het beoogde effect heeft.

De zaak tegen de heer Zarakolu is in december 2004 aangespannen op grond van artikel 159 van de oude Turkse strafwet. De toenmalige minister van Justitie heeft destijds ingestemd met het indienen van deze aanklacht. In juni 2005 is artikel 159 afgeschaft en vervangen door artikel 301 dat vervolgens op 29 april jl. is geamendeerd. Ook op grond van het gewijzigde artikel 301 kunnen aanklachten slechts worden ingediend met toestemming van de Turkse minister van Justitie. Omdat in 2004 al toestemming van de toenmalige minister van Justitie voor het indienen van de aanklacht was verkregen, heeft de rechter geoordeeld dat niet opnieuw toestemming van de huidige minister van Justitie diende te worden aangevraagd.

Een van de vragen die nu bij het Hof van Cassatie voorligt, is of voor deze oude aanklacht niet opnieuw toestemming van de huidige minister van Justitie had moeten worden verkregen. De uitspraak van het Hof van Cassatie zal bindend zijn voor alle nog lopende zaken waarvoor al toestemming was verleend. Dit is van belang omdat een eerste reeks aanklachten die na amendering van artikel 301 zijn ingediend inmiddels door de huidige minister van Justitie is afgewezen. Dit wijst erop dat restrictief beleid wordt gevoerd bij het verlenen van toestemming om dit soort zaken aanhangig te maken.

Pas na uitspraak van het Hof kan een definitieve beoordeling worden gemaakt of verdere aanpassing van het Turkse strafrecht dat betrekking heeft op de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk is.

Vanzelfsprekend blijft de Nederlandse regering bilateraal en in EU-verband aandringen op het wegnemen van alle obstakels die een vrije discussie over de Armeense kwestie in de weg staan. Dit is van eminent belang voor het verwerken en het onder ogen zien van de verschrikkelijke gebeurtenissen die rond 1915 hebben plaatsgevonden.Federation of Armenian Organisations in The Netherlands (FAON)
Website: www.faon.nl
Email: info@faon.nl


Press Release
Dutch Foreign Minister Verhagen: Condemnation of Zarakolu not in line with EU normsThe Hague, 20 June 2008 - The Federation of Armenian Organisations of the Netherlands (FAON) was informed that Dutch Foreign Minister Verhagen, also on behalf of the Secretary of State for European Affairs in his answers on written questions that Members of four factions in Dutch Parliament, namely the Christian Union, the SGP (Political Reformed Party), the VVD (Liberal Party) and the CDA (Christian Democrats), had submitted about the five month sentence of Turkish publisher Ragip Zarakolu for publishing a book about the Armenian Genocide, indicated that this condemnation is not in line with the norms that the EU stipulates with regard to the freedom of expression. The Dutch government will continue, bilaterally as well as in the EU contaxt, to press for the removal of all obstacles that prevent a free discussion on this issue, as this is of eminent importance to face the past. A definite conclusion on whether further amendments of the Turkish penal code will be necessary, only after the verdict of the Court, where the appeal of Mr Zarakolu is still pending.


The litteral text of the Minister's answers are as follows:

Hereby, I submit to you, also on behalf of the State Secretary for European Affairs, the answers to the written questions by the Members Van der Staaij, Voordewind, Van Baalen and Ormel on condemnation of a Turkish writer because of publication of a book on the Armenian Genocide. The questions were sent on 24 June 2008 with reference number 2070823460.

The Minister of Foreign Affairs, Drs. M.J.M. Verhagen

Answers by Mr. Verhagen, Minister of Foreign Affairs and Mr. Timmermans, State Secretary for European Affairs on the questions submitted by parliament members: Van der Staaij, SGP, (Political Reformed Party), Voordewind, CU (Christian Union), Van Baalen, VVD (Liberal Party) and Ormel, CDA (Christian Democrats) on the condemnation of a Turkish writer because of publication of a book on Armenian Genocide.

Question 1. Have you been noticed that a Turkish publisher has been sentenced to five months in prison for publishing a book about the Armenian Genocide of 1915?

Answer to question 1: Yes

Question 2. What is your opinion on this conviction, which is based on the controversial Article 301 of the Turkish Penal Code?
Question 5. To what extent is this Turkish sentence in defiance of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and with the European Convention on Human Rights?

Answer on questions 2 and 5: This conviction is not in line with the norms that the EU stipulates with regard to the freedom of expression.

Question 3. The respective controversial Articles in the Turkish Penal Code have been adapted quite recently under pressure of the EU to be better able to garantuee the freedom of speech in Turkey, especially in relation to the Armenian Genocide. Does this conviction mean that these amendment has been just cosmetic? What can be concluded about the scope and the meaning of Article 301 after this conviction?
Question 4. What are the steps that the Minister intends to take bilaterally and in the EU context to address the Turkish government on this sentence?
Question 6. What are the consequences of this conviction, according to the Minister, for the EU accession negotiations with Turkey, bearing in mind the Motion 21501-20, Nr. 270 by former MP Mr. Rouvoet and associates, adopted by this Chamber?

Answer op the questions 3, 4 and 6: Mr. Zarakolu is going to appeal against the decision with the Court of Cassation both procedurally and substantially. Because the case is still pending, it can as yet not be determined whether the recent amendment of Article 301 of the Turkish Penal Code has produced the expected result.

The case against Mr. Zarakolu has been filed in December 2004 on the ground of Article 159 of the old Turkish penal code. The Minister of Justice of the time has then agreed with the lodging of this complaint. In June 2005, Article 159 has been abolished and replaced by Article 301, which was later, on 29 April inst., amended. Also, on the ground of the amended Article 301, complaints can be lodged with the permission of the Turkish Minister of Justice. Because, already in 2004 the permission of the Minister of Justice of the time for filing of the complaint had been obtained, the judge has opined that there is no need to request anew the permission of the present Minister of Justice for this.

One of the questions which lies with the Court of Cassation at this time is whether for this new complaint permission of the present Minister of Justice had to be obtained. The judgment of the Court of Cassation will be binding for all going matters for which permission had been given. This is of importance, because the first set of complaints, which have been filed after the amendment of Article 301, have in the meantime been rejected by the present Minister of Justice. This refers to the fact that a restrictive policy is pursued as regards granting of permission to bring such cases before the courts.

Only after the verdict of the Court of Cassation can a definitive conclusion be drawn on whether further amendment of the Turkish penal code concerning freedom of expression is necessary.

Needless to say, the Dutch government will continue, bilaterally and in the EU context, to press for the removal of all obstacles that prevent a free discussion of the Armenian question. This is of paramount importance for acknowledging and getting over with the horrible events which have taken place around 1915.
Back to the Top

Sunday, May 18, 2008

FAON-Conferentie 31 mei 2008

Note: This is an invitation in Dutch for an Armenian conference in Amersfoort, Holland on 31 May 2008.
If you do not read Dutch or if you do not live in Holland or Belgium please disregard this message.

ՀՈԼԱՆԴԱՀԱՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
FEDERATIE ARMEENSE ORGANISATIES NEDERLAND (FAON)
E-mail: info@faon.nl

FAON – CONFERENTIE
31 MEI 2008 - AMERSFOORT


Plaats: Amershof – Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort
Tijd: 11.00 – 15.00 uur. Zaal open om 10.00 uur
Bijdrage deelnemers: 25 euro, inclusief koffie, thee, en lunch


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de tweede conferentie van FAON op 31 mei 2008 in Amersfoort. Het thema van deze conferentie is:
Positie van Armeniërs in de Nederlandse samenleving
De resultaten van het onderzoek

De afgelopen periode heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de Armeniërs in Nederland. Het onderzoek is nu afgerond. Wat is eruit gekomen? En wat staat ons te doen? Wat moeten de acties zijn, de vervolgstappen. Samen met de onderzoeker en met leden van de Begeleidingscommissie bekijken wij de resultaten. En kunnen we discussiëren over wat die voor ons als gemeenschap betekenen.

Verder staat op de agenda
* Gastsprekers, zoals de consul van Armenië in Nederland dhr. A. Manoukian
* Wat is gerealiseerd na de eerste conferentie van de FAON? Een activiteitenverslag
* Workshops over deelthema’s als: Perspectief van de Armeense gemeenschap in Nederland; Versterking aanbod Armeense culturele activiteiten in Nederland; Samenwerking en zaken doen met Armenië.

Ook kunt u informatie verwachten, zoals over
* Het Armeniëfonds en het ontwikkelingsprogramma van de dorpen in Armenië
* De plannen rond het Armeense kerkgebouw van Amsterdam
* De plannen voor een Saroyan-festival i.v.m. de 100-ste geboortedag van William Saroyan

Tijdens de conferentie is er:
* Mogelijkheid voor standjes met informatie, produkten, boeken enz. met relatie tot Armenië

Inschrijving voor de conferentie liefst vóór 20 mei door:
* Het ingevulde aanmeldingsformulier te sturen per email aan info@faon.nl
of per post naar Weesperstraat 91 – 2574 VS Den Haag en
* 25 euro over te maken op rekening 56 70 79 678 t.n.v. “ACVA, inzake 24 april in Rijswijk ZH”
onder vermelding “Conferentie FAON 31 mei 2008”

U krijgt het programma van de conferentie vóór 26 mei 2008.
Voor alle vragen en suggesties kunt u ons ook via dit email-adres bereiken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de FAON

FAON – CONFERENTIE
31 MEI 2008 – AMERSFOORT
Aanmeldingsformulier


Naam: …………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………

Postcode en Woonplaats ………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………

Telefoon …………………………………………………………………………

S.v.p. invullen:

0 Ik meld me aan voor de FAON conferentie.
0 Ik maak 25 euro over op rekening 56 70 79 678 t.n.v. “ACVA, inzake 24 april in Rijswijk ZH”
onder vermelding “Conferentie FAON 31 mei 2008”

Desgewenst invullen:

0 Mijn belangstelling gaat het meest uit naar de volgende punten die in de
aankondiging genoemd zijn ………………………………………………………………

0 Ik zal deelnemen aan de workshop ………………………………………………………

0 Ik wil eigen standje voor ………………………………………………………………

0 Ik wil graag meewerken aan de conferentie, door ………………………………………

0 Ik heb nog de volgende suggesties ………………………………………………………

Wednesday, January 16, 2008

Persbericht: Herdenking Hrant Dink in Nederland

Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) 
24 april Comité voor erkenning en herdenking van de Armeense genocide 1915
Adres:
 Weesperstraat 91 - 2574 VS Den Haag 
K.v.K. 27264382
E-mail: info@faon.nl
Website: www.24april.nl
Tel. 0624272574

PERSBERICHT
Armeniërs herdenken journalist Hrant Dink


Den Haag, 16 januari 2008 - Een jaar geleden, op 19 januari 2007, werd in Istanbul de Armeens-Turkse journalist Hrant Dink doodgeschoten. Op veel plaatsen in de wereld zal hij op 19 januari worden herdacht, en ook in Nederland. Dink was een moedig man, die zich onverschrokken voor zijn zaak heeft ingezet en daarvoor met zijn leven moest betalen. Op 19 januari 2008 om 14.00 uur worden bloemen gelegd bij de Armeense gedenksteen in begraafplaats de Boskamp, Boskamp 5, in Assen. Naast de plechtige herdenking wordt een resolutie aangenomen waarin onder meer wordt opgeroepen tot afschaffing van artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht en het respecteren van mensenrechten en rechten van minderheden in Turkije.
 
Hrant Dink was uitgever, hoofdredacteur en columnist van het Armeens-Turkse tweetalige weekblad “Agos”. Met zijn publicaties wilde hij de dialoog bevorderen tussen Armeniërs en Turken. Dialoog en verzoening waren de essentie van het werk van Hrant Dink.  In die zin was hij een bruggenbouwer, maar evenzeer was hij voorvechter van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Turkije.
 
In vele landen werd hij onderscheiden voor zijn werk. Op  november 2006 kreeg hij in Den Haag uit handen van burgemeester Deetman de Oxfam Novib Pen Award. In Duitsland kreeg Dink de gerenomeerde Henri-Nannen prijs voor zijn verdiensten voor de persvrijheid.
 
Dink werd in 2005 op grond van artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.  Op basis van dit artikel kan men worden vervolgd, als men in de ogen van de autoriteiten “het Turkendom beledigt”.
 
Na zijn veroordeling werd Hrant Dink slachtoffer van het politieke klimaat in Turkije. Door zijn opstelling werd hij voortdurend bedreigd, maar kreeg ondanks herhaald verzoek, geen bescherming van de politie van Istanbul. De achtergrond en toedracht van zijn dood zijn tot op de dag van vandaag niet helemaal opgehelderd.
 
De weigering door de opeenvolgende Turkse regeringen om de donkere bladzijden van de eigen geschiedenis onder ogen te zien en te verwerken, leidt tot geweld en agressie, en eist tot op heden, ruim negentig jaar na de genocide op de Armeniërs, nog steeds slachtoffers. Hoewel Hrant Dink de Armeense genocide van 1915 binnen de Turkse samenleving op een, ook voor Turken, respectvolle wijze ter sprake bracht, heeft hij deze dappere invulling van de elementaire vrijheid van meningsuiting en persvrijheid met de dood moeten bekopen. Ook na diens dood zijn deze basale mensenrechten in Turkije in het geding.
 
De Federatie van Armeense Organisaties in Nederland (FAON) roept dan ook de verantwoordelijken in regering en parlement van Nederland, maar ook de politici van de Europese Unie op om voor deze elementaire rechten in Turkije op te komen en met name om thans van Turkije de algehele schrapping van artikel 301 van het Turkse wetboek van strafrecht op zeer korte termijn te eisen. Al was het maar uit eerbetoon aan Hrant Dink, die zonder dit artikel naar alle waarschijnlijkheid nog geleefd had. Ondanks talloze beloftes van Turkije is dit artikel, dat in eclatante tegenspraak is met de Europese normen, tot op heden van kracht.

Federatie Armeense Organisaties in Nederland

Wednesday, December 12, 2007

Bericht over het onderzoek

Onderzoek Armeniërs in Nederland 2007


BELANGRIJKE INFORMATIE

In de laatste maanden is er een steekproef genomen uit een groot bestand van Armeniërs in Nederland. Het onderzoek naar de Armeense gemeenschap is inmiddels flink gevorderd, enkele honderden formulieren zijn al verwerkt.

Eind deze maand wordt het onderzoek afgesloten. Een aantal Armeniërs, die een formulier hebben ontvangen, hebben het formulier nog niet (binnen de gestelde tijd) ingevuld en opgestuurd. U kunt dit nu alsnog doen, het onderzoek wint aan waarde als ook die Armeniërs alsnog hun formulier insturen.

Hebben u of uw kennissen een formulier ontvangen en nog niet ingevuld teruggestuurd? Deze maand is er gelegenheid om uw formulier alsnog in te sturen. Uw informatie en
mening kan dan nog worden meegenomen bij de verwerking. Misschien kunt u uw kennissen stimuleren of zonodig helpen om dit alsnog te doen.

Is er hulp van het onderzoeksteam nodig, geeft u ons dan een seintje, dan kan daarvoor een oplossing gevonden worden, bijvoorbeeld met telefonische hulp.

Nieuw

Ook kunnen nog Armeniërs met het onderzoek meedoen, die eerder, bij steekproef, nog geen formulier hebben ontvangen. Stuur een e-mail aan info@faon.nl onder vermelding van “Onderzoek” met uw naam en postadres.

U kunt de enquête ook online invullen. Daarvoor heeft u een toegangscode nodig. Stuur een e-mail aan info@faon.nl onder vermelding van “Onderzoek Online” met uw naam, postadres en e-mail-adres.

Wilt u te zijner tijd het boekje met de resultaten van het onderzoek ontvangen (de prijs is nog niet vastgesteld), dan kunt u dit ook alvast kenbaar maken door een mail te sturen naar info@faon.nl, onder vermelding van “boekje onderzoek”.

Hebt u een formulier ontvangen en ingevuld teruggestuurd? Het onderzoeksteam bedankt iedereen die mee gedaan heeft hartelijk. Enkele honderden enquêtes zijn intussen ingevuld retour ontvangen en verwerkt.

Hebt u (andere) vragen over het onderzoek: stuur een e-mail naar info@faon.nl onder vermelding van “Vraag onderzoek” of spreek uw vraag duidelijk in op 070 4490209.

Sunday, December 2, 2007

Enquête

Enquête onderzoek Armeniërs in Nederland 2007


ALGEMEEN

1. Bent u van Armeense afkomst?
o Ja
o Nee (graag de enquête invullen voor zover van toepassing en retour zenden)

1.1 Beschouwt u zichzelf als Armeniër?
o Ja (ga door naar vraag 1.3)
o Nee (ga door naar vraag 1.2)
o Enigszins (ga door naar vraag 1.3)

1.2 Waarom beschouwt u zichzelf niet als Armeniër?
o Geen enkele band met Armenië 
o Behalve de naam heb ik niks Armeens 
o Ik ben wel Armeens, maar voel me niet Armeens
o Ik heb geen Armeens bloed
o Alleen mijn partner is Armeens
o Anders, namelijk:


1.3 Waarom rekent u zich (enigszins) tot de Armeniërs?
      (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
o Mijn beide ouders zijn Armeniër
o Eén van mijn ouders is Armeniër
o Ik ben in Armenië geboren
o Ik voel mij Armeniër 
o Ik heb Armeens bloed
o Ik spreek Armeens
o Ik behoor tot de Armeens Apostolische Kerk
o Ik heb een Armeense naam
o Ik hou van Armeense muziek, literatuur enz.
o Ik voel me verbonden met de Armeense geschiedenis
o Anders, namelijk:


2. Waar bent u geboren?
o Armenië
o Nederland (ga door naar vraag 4)
o Republiek Turkije
o Iran
o Andere republieken van GOS/voormalige Sovjet Unie
o Voormalig Nederlands Indië
o Irak
o Libanon
o Anders, namelijk:


3. In welk jaar heeft u zich in Nederland gevestigd?

4. Wat is de samenstelling van uw huishouden?
o Alleenwonend (ga door naar vraag 4.3)
o Gehuwd of samenwonend met partner (ga door naar vraag 4.1)
o Eén-ouder gezin met     (aantal) thuiswonende kinderen
     (ga door naar vraag 4.2)
o Gehuwd of samenwonend met partner met      (aantal) thuiswonende kinderen
    (ga door naar vraag 4.1)
o Samengesteld huishouden (huishouden met grootouders en/of andere familieleden)
o Anders, namelijk:

4.1 Wilt u dan alstublieft de extra vragenlijst door uw partner laten invullen? zie bijlage

4.2 Wat is uw plaats in huishouden?
o Eén van beide partners of ouders of hoofd huishouden
o Grootouder
o Volwassen thuiswonend kind
o Anders, namelijk:

4.3 In welk jaar bent u geboren?

4.4 Wat is uw geslacht?
o Man o Vrouw

ONDERWIJS

5. Volgt u nu een dagopleiding?
o Ja (ga door naar vraag 5.1) o Nee (ga door naar vraag 5.2)

5.1 Aan welke opleiding neemt u deel?
o VMBO o MBO
o HAVO o HBO
o VWO of Gymnasium o Universiteit

5.2 Waar heeft u uw opleiding gevolgd?
o Buiten Nederland (ga door naar vraag 5.3)
o Alleen in Nederland (ga door naar vraag 5.4)
o Nederland en buitenland (vul zowel vraag 5.3 en 5.4 in)

5.3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding buiten Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger

5.4 Wat is uw hoogst voltooide opleiding in Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger

5.5 Heeft u kinderen (bij deze vraag tellen ook kinderen mee die niet meer thuis wonen)?
o Nee (ga door naar vraag 6)
o Ja


Kinderen

5.6 Wilt u hieronder per kind het geboortejaar en het huidige type opleiding noteren. (voor typen opleidingen zie vraag 5.1. Indien een kind niet meer schoolgaand is, wilt u dan werk invullen)

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding

Geboortejaar         Type opleiding


o Ik heb meer dan zes kinderen en ik kwam regels tekort. Ik heb het geboortejaar en de opleiding van mijn andere kinderen op een extra vel papier gezet, dat ik samen met de. enquête opstuur.

WERK

6. Wat is uw rol in het arbeidsproces?
o Werknemer in loondienst, meer dan 12 uur per week (ga door naar 6.2)
o Werknemer in loondienst, minder dan 12 uur per week (ga door naar 6.2)
o Zelfstandig ondernemer (ga door naar 6.2) 
o Werkloos / werkzoekend (ga door naar 6.1) 
o Scholier / student (ga door naar vraag 7) 
o Arbeidsongeschikt / WAO (ga door naar 6.2) 
o Huisvrouw/huisman (ga door naar 6.2)
o Pensioen (ga door naar 6.2)
o Freelancer (ga door naar vraag 6.2)
o Anders, namelijk:

6.1 Hoe lang bent u al werkzoekend? maanden

6.2 Wat is uw beroep? Indien thans geen beroep (meer), wat was uw laatste beroep?TAAL

7. Welke talen spreekt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Armeens o Nederlands
o Andere taal/talen, namelijk:


7.1 Welke taal wordt thuis meestal gesproken?
o Armeens o Nederlands
o Andere taal/talen, namelijk:


7.2 Als u kinderen hebt, vindt u het belangrijk dat ze (ook) de Armeense taal beheersen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
o Ja, daarom spreken we thuis grotendeels Armeens
o Ja, daarom zitten ze ook op Armeense les
o Ja, wij zouden graag willen dat ze Armeense les kregen, maar dat is er helaas niet
o Ja, want ik heb zelf nooit de kans gehad om Armeens te leren
o Nee, we spreken thuis ook niet of nauwelijks Armeens
o Nee, niet van (voldoende) belang

7.3 Hoe is uw beheersing van de Nederlandse taal?
o Slecht o Matig o Redelijk o Goed o Zeer goed

7.4 Leest u wel eens een Nederlandse krant?
o Ja o Nee

7.5 Kijkt u wel eens naar de Nederlandse tv?
o Ja o Nee

7.6 Kunt u Armeense televisie ontvangen?
o Ja o Nee


SOCIALE CONTACTEN

8. Waar bestaat uw vrienden- kennissenkring uit?
o Overwegend Armeniërs (ga door naar vraag 9)
o Overwegend Nederlanders (ga door naar vraag 9)
o Ongeveer evenveel Nederlanders als Armeniërs (ga door naar vraag 9)
o Nederlanders, Armeniërs en ook andere volkeren (ga door naar vraag 8.1)
o Anders, namelijk:


8.1 Welke etnische achtergrond hebben uw niet-Nederlandse en niet-Armeense vrienden/kennissen?


GODSDIENST

9. Rekent u zichzelf tot een bepaalde godsdienst of kerkgenootschap? Welke?
o Nee
o Ja, Armeens Apostolische Kerk
o Ja, Armeens Katholieke Kerk
o Ja, Rooms Katholiek
o Ja, Protestant
o Ja, andere geloofsrichting, namelijk:


ACTIVITEITEN ARMEENSE GEMEENSCHAP

10. Hoe vaak bezoekt u Armeense activiteiten of bijeenkomsten?
o (Vrijwel) nooit
o Eén of enkele malen per jaar
o Gemiddeld één keer per maand
o Gemiddeld één keer per week
o Vaker dan één keer per week


10.1 Wat voor soort Armeense activiteiten bezoekt u ? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Culturele activiteiten
o Religieuze activiteiten
o Sport activiteiten
o Themadagen
o Feesten
o Discussie avonden
o Wekelijkse soos
o Armeense taallessen


UW MENING GRAAG

11. Als een gezin bestaat uit vader, moeder en kinderen, moeten allerlei taken worden verdeeld. Hieronder staan een aantal van die taken. Wilt u aangeven wie volgens u die taak moet uitvoeren, vooral vader of vooral de moeder of beiden samen?


  Alleen of vooral vader
                                              Alleen of vooral moeder
                                                                                                Beiden evenveel


Zorgen voor de kinderen o o o
Boodschappen doen o o o
Eten koken o o o
Geld verdienen o o o
Geld zaken regelen
(bijv. sparen of lenen) o o o

11.1 Wat vindt u van de volgende uitspraken? In hoeverre bent u het daarmee eens?

Helemaal     Mee eens    Niet mee eens/     Niet mee eens     Helemaal
mee eens                        niet mee oneens                              niet mee eens


1. Het is jammer dat in het dagelijks leven in Nederland religie steeds minder belangrijk wordt
o o o o o
2. Het is vervelend wanneer je kind wil trouwen met iemand van een andere religie
o o o o o
3. Het is vervelend wanneer je kind wil trouwen met een niet Armeniër
o o o o o
4. Kinderen moeten naar een school gaan die aansluit bij de religie van de ouders
o o o o o
5. In Nederland krijg je als niet etnisch Nederlander alle kansen
o o o o o
6. Nederland staat vijandig tegenover niet etnische Nederlanders
o o o o o
7. In Nederland worden je rechten als niet etnische Nederlander gerespecteerd
o o o o o
8. Nederland is een gastvrij land voor buitenlanders
o o o o o
9. In Nederland zijn de mensen onverschillig ten opzichte van buitenlanders
o o o o o
10. In Nederland zijn voor buitenlanders beperkingen
o o o o o
11. Nederland staat open voor buitenlandse culturen
o o o o o

11.3 Wilt u in Nederland blijven wonen?
o Ja o Nee, ik wil wonen in Armenië
o Nee, ik wil emigreren naar een ander land, namelijk:


Hartelijk dank voor uw medewerking!

Uw eventuele opmerkingen kunt u hieronder kwijt. Indien u meer ruimte nodig heeft, kunt u uw opmerkingen op een extra vel papier noteren en samen met de ingevulde enquête opsturen.


EXTRA VRAGENLIJST VOOR DE (EVENTUELE) PARTNER


1. Bent u in Nederland geboren? o Ja (ga door naar vraag 2) o Nee

1.1 Wat is uw geboorte land?

1.2 In welk jaar heeft u zich in Nederland gevestigd?

2. In welk jaar bent u geboren?

2.1 Wat is uw geslacht? o Man o Vrouw

2.2 Bent u van Armeense afkomst? o Ja o Nee

3. Volgt u nu een dagopleiding?
o Ja (ga door naar vraag 3.1)
o Nee (ga door naar vraag 3.2)

3.1 Aan welke opleiding neemt u deel?
o VMBO o MBO
o HAVO o HBO
o VWO of Gymnasium o Universiteit

3.2 Waar heeft u uw opleiding gevolgd?
o Buiten Nederland (ga door naar vraag 3.3)
o Alleen in Nederland (ga door naar vraag 3.4)
o Nederland en buitenland (vul zowel vraag 3.3 en 3.4 in)

3.3 Wat is uw hoogst voltooide opleiding buiten Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger

3.4 Wat is uw hoogst voltooide opleiding in Nederland?
o Basis o Middelbaar o Hoger


4. Wat is uw rol in het arbeidsproces?
o Werknemer in loondienst meer dan 12 uur (ga door naar 4.2)
o Werknemer in loondienst minder dan 12 uur (ga door naar 4.2)
o Zelfstandig ondernemer (ga door naar 4.2) 
o Werkloos / werkzoekend (ga door naar 4.1) 
o Scholier / student (u mag stoppen met de enquête) 
o Arbeidsongeschikt / WAO (ga door naar 4.2)
o Huisvrouw / huisman (ga door naar 4.2)
o Pensioen (ga door naar 4.2)
o Freelancer (ga door naar vraag 4.2)
o Anders, namelijk:

4.1 Hoe lang bent u al werkzoekend? maanden

4.2 Wat is uw beroep? Indien thans geen beroep (meer), wat was uw laatste beroep?

Friday, November 30, 2007

Informatie over het onderzoek

ՀՈԼԱՆԴԱՀԱՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
FEDERATIE ARMEENSE ORGANISATIES NEDERLAND

Adres: Weesperstraat 91 - 2574 VS Den Haag
Tel. 070-4490209
E-mail: info@faon.nl
K.v.K. 27264382

Den Haag, 27 juli 2007

Info onderzoek naar de Armeense gemeenschap in Nederland

Vragen en antwoorden

1. Hoeveel Armeniërs wonen er eigenlijk in Nederland?
Dat is misschien wel de meestgestelde vraag ... als je zegt dat je Armeens bent. De schattingen lopen uiteen, van 4.000 tot wel 18.000. Maar wat is het goede antwoord?

Dat antwoord is niet zo makkelijk te geven. Niet alleen, omdat er geen onderzoek is waaruit je het antwoord kunt halen, maar ook omdat de gebruikelijke bronnen om informatie over een bepaalde gemeenschap te verzamelen voor Armeniërs niet opgaan: Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) telt als leden van een gemeenschap alleen de mensen die uit het "home land" komen, bij ons dus Armenië. In ons geval staat bij het CBS zelfs alleen het aantal mensen als Armeniërs bekend, dat na 1991 in het onafhankelijke Armenië zijn geboren! Een paar honderd! Daar hebben we dus weinig aan, want we weten allemaal dat er veel meer mensen uit Armenië zijn en uiteraard dat er ook zeer veel Armeniërs uit vele andere landen naar Nederland zijn gekomen.

Toch is het belangrijk te weten hoeveel Armeniërs er (ongeveer) zijn en wat daarover gezegd kan worden: wat is niveau van opleiding, wat voor werk doen ze, zijn Armeniërs geïntegreerd etc?

2. Hoe is het onderzoek tot stand gekomen?
In oktober 2006 vond een gesprek van de Federatie Armeense Organisatie Nederland (FAON) plaats met (toenmalig) Minister Verdonk van integratie over een aantal zaken. Van de kant van de FAON werd onder meer een onderzoek naar de Nederlands Armeense gemeenschap voorgesteld, en de Minister heeft hiermee ingestemd en toegezegd dat zij dit mogelijk zal maken. Een onderzoeker, drs. Gert Jan Veerman, die al eerder onderzoek deed naar de organisatiegraad van Armeniërs in Nederland en dus al bekend was in onze wereld, is door het Ministerie hiervoor aangetrokken. De afgelopen tijd is de onderzoeksopdracht uitgewerkt en aan het Ministerie voorgelegd en goedgekeurd.

3. Hoe wordt het onderzoek begeleid?
Natuurlijk wilt u allemaal, net als het Ministerie en als FAON, die op verzoek van het ministerie als opdrachtgever optreedt, betrouwbare uitkomsten. Daarom is er voor de bewaking van kwaliteit, systematiek en uitvoering van het onderzoek een brede begeleidingscommissie gevormd. De commissie wordt voorgezeten door de onderzoeksdeskundige van het Ministerie, dr. C. Choenni. Voorts hebben zitting Drs J. van Praag, tot voor kort adjunct directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en een specialist op het gebied van onderzoek naar minderheden, prof. dr. J. Weitenberg, Armenoloog uit Leiden, en is op voorstel van het ministerie de commissie vanuit de gemeenschap aangevuld met drs. Noubar Sipaan, adviseur afdeling Ontwikkeling & Advies VluchtelingenWerk en mr. Inge Drost, werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en secretaris van de Armeense Culturele Vereniging Abovian.

4. Hoe vindt het onderzoek plaats?
Vanuit de beschikbare informatie over de in Nederland wonende Armeniërs, vinden met behulp van daarvoor bestaande onderzoeksmethoden bewerkingen plaats waarmee een betrouwbare schatting mogelijk zal worden. Voor een inhoudelijk beeld van de gemeenschap wordt uit de totale groep vervolgens een steekproef van zo'n 500 mensen genomen, die via de post een (niet al te lange) vragenlijst ter invulling ontvangen. Daar zit een toelichting bij. Desgewenst kan men de vragenlijst in het Armeens ontvangen.

5. Hoe is het met de geheimhouding?
Het onderzoek is zo opgezet, dat de geheimhouding van de persoonlijke gegevens verzekerd is. Anonimiteit bij de verwerking van de formulieren door de onderzoeker is verzekerd.

6. Wat vragen wij van U?
Graag uw medewerking als u tot degenen behoort die een enquêteformulier ontvangt! Dus: als u een vragenlijst ontvangt, zoudt u deze dan alstublieft willen invullen en zo snel mogelijk insturen. In het formulier staat vermeld, wie u kunt benaderen als u hulp nodig heeft of vragen heeft over de enquête.

7. Wanneer is het onderzoek afgerond?
Het onderzoek vindt de komende maanden plaats. Het onderzoeksrapport zal eind dit jaar in de vorm van een klein boekje uitkomen. Uiteraard zal hieraan te zijner tijd de nodige aandacht worden besteed.